Рефундација накнаде плате за вријеме коришћења породиљског одсуства


Право на рефундацију накнаде плате за вријеме коришћења породиљског одсуства има корисник права на рефундацију и то:
· Послодавац;
· Предузетник;
· Лице које у виду основног занимања обавља самосталну професионалну дјелатност.
Услови за остваривање права на рефундацију су:
· регистрација корисника права на рефундацију или његовог организационог дијела у Пореској управи Републике Српске, као уплатиоца доприноса и лица које користи породиљско одсуство (мајка или друго лице у складу са Законом), као обвезника доприноса (Образац ПД3100 Пријава/Промјена/Одјава уплате доприноса)
·редовна уплата доприноса за дјечју заштиту за мајку-лице које користи породиљско одуство и све запослене раднике у посљедњих годину дана прије
почињања коришћења породиљског одсуства као и за вријеме његовог коришћења;
· рјешење корисника права на рефундацију (послодавца) о одобравању коришћења породиљског одсуства мајци – породиљи;
· доказ да је послодавац измирио обавезе за доприносе путем мултилатералне компензације (МЛК) под условом да су обавезе по основу доприноса ријешене мултилатералном компензацијом;
· рјешење Министарства финансија или Пореске управе РС о одгођеном плаћању пореског дуга;
· редовна исплата накнаде плате мајци-лицу које користи породиљско одсуство за вријеме коришћења истог;

Захтјев за признавање наведеног права уз потребну документацију корисник права на рефундацију може поднијети у року од годину дана од дана почињања коришћења породиљског одсуства на Обрасцима НП-1 и НП-2, а корисници права предузетници или лица која у виду основног занимања обављају самосталну професионалну дјелатност на Обрасцима НП-1 и НП-3;
Захтјев за рефундацију накнаде плате, по признатом рјешењу (требовање), корисник права на рефундацију може поднијети за један или више мјесеци након извршене исплате накнаде, а најкасније у року од три мјесеца од дана исплате накнаде плате за последњи мјесец коришћења породиљског одсуства (дванаести мјесец или осамнаести мјесец породиљског одсуства, члан 28. ст. 4. и 5. Закона) на Обрасцу ТР-НП-ПО.
По захтјеву за остваривање права одлучује центар/ служба према сједишту корисника права на рефундацију (послодавца односно његовог организационог дијела, предузетника или лица које у виду основног занимања обавља професионалну дјеланост) и који су регистровани у Пореској управи РС као уплатиоци доприноса, а лице које користи породиљско одсуство као обвезник доприноса.


Од 01.01.2019. на снази је Закон о измјенама и допунама Закона о дјечјој заштити („Службени гласник Републике Српске“, број: 122/18).

У члану 9. истог прописано је да се „послије члана 33. додаје нови члан 33а, који гласи:

  1. Корисницима права на рефундацију накнадеплате из овог закона рефундира се 80% бруто плате, након извршене исплате накнаде плате.
  2. Изузетно од става 1. овог члана корисницима права на рефундацију накнаде плате из области текстила, коже и обуће рефундира се износ плате и 50% плаћених доприноса.“

У члану 10. Закона прописано је да се „члан 58. мијења и гласи:

  1. Право на рефундацију накнаде плате за вријеме коришћења породиљског одсуства у 2018.години признаће се по одредбама закона који је важио до ступања на снагу овог закона.
  2. Право на рефундацију накнаде плате за вријеме коришћења породиљског одсуства у 2019.години признаће се по одредбама овог закона.
  3. Рјешења о оствареним правима на рефундацију накнаде плате за вријеме коришћења дијела породољског одсуства у 2019.години, донесена прије ступања на снагу овог закона, ускладиће се са одредбама овог закона.

У складу са напријед наведеним, припремљен је измијењени НП/2 образац, у који су додате рубрике које се односе на податке о висини бруто плате, остварене 12 мјесеци прије почињања породиљског одсуства, као и току коришћења истог. Да би се износ рефундације од 01.01.2019.године ускладио са измијењеним законским одредбама, неопходно је да корисник права/послодавац правилно попуни наведени образац и достави га првостепеном органу.
Напријед наведено односи се и на НП/4 образац који садржи податке неопходне за кориснике права/послодавце из области текстила, коже и обуће.


Образац НП-1

Oбразац НП-2

Образац НП-3

Образац НП-4

Образац рјешења о породиљском одсуству

Образац требовања послодавца ТР-НП-ПО

Инструкција - 1

Инструкција - 2