О нама

Упутство о поступању са пријавом корупције

Статут Јавне установе Јавни фонд за дјечију заштиту


Јавна установа Јавни фонд за дјечију заштиту основанa је 25.11.1996. године Одлуком Владе Републике Српске, број: 02-1322/96 од 25.11.1996. године као Јавни фонд за дјечију заштиту са сједиштем у Палама.

Рјешењем Oсновног суда у Бијељини Јавни фонд за дјечију заштиту је дана 18.05.1998. године промијенио сједиште са Пала у Бијељину.

У складу са Законом о дјечијој заштити (''Службени гласник Републике Српске'', број: 04/02–Пречишћени текст, 17/08 и 1/09) и Одлуком Владе Републике Српске о усклађивању акта о основању, број: 04/1-012-2-1424/13 од 03.07.2013. године измијењен је назив у Јавна установа Јавни фонд за дјечију заштиту.

Закон о дјечјој заштити (''Службени гласник Републике Српске'', број: 114/17) је ступио на снагу 01. јануара 2018. године, а у складу са њим је извршено усклађивање акта о оснивању, број: 04/1-012-2-1673/18 од 21. јуна 2018. године.

Сједиште Јавне установе Јавног фонда за дјечију заштиту је у Бијељини, са канцеларијама у: Бања Луци, Источном Сарајеву и Требињу.

Дjечију заштиту чине права родитеља и дjеце и организоване дjелатности и активности којима се обезбеђује:
1) подршка за рађање дјеце и усклађивање рада и родитељства;
2) стварање основних услова за уједначавање нивоа задовољавања развојних потреба дјеце;
3) помоћ породици са дјецом у остваривању њене репродуктивне, заштитне, васпитне и економске функције;
4) побољшање материјалног положаја породица са дјецом;
5) посебна финансијска подршка породици за рођење трећег дjетета.

Дјелатност Фонда је: - 84.30 - дјелатност „обавезног социјалног осигурања“.

У циљу обезбјеђења права из дјечје заштите у Фонду се обављају следећи послови:
а) праћење прилива и обезбјеђење средстава у складу са законом;
б) распоређивање средстава на законом и планом утврђене намјене;
в) обезбјеђење остваривања права реализацијом утврђених облика дјечје заштите, у складу са законом и другим актом;
г) обезбјеђује законито и ефикасно остваривање права из дјечје заштите,
д) унутрашњи надзор над стручним радом органа и служби које рјешавају о правима из дјечје заштите, у складу са Законом;
ђ) обезбјеђење намјенског и економичног кориштења средстава дјечје заштите;
е) планирање и подстицање развоја и унапређења дјечје заштите;
ж) пружа стручну помоћ корисницима и другим лицима приликом остваривања права,
з) стварање основних услова за уједначавање нивоа задовољавања развојних потреба дјеце,
и) помоћ породици са дјецом у остваривању њене репродуктивне, заштитне, васпитне и економске функције,
ј) обезбјеђује средства за трошкове другостепеног поступка, израду и одржавање информационог система, обуку радника и набавку рачунарске опреме за
првостепене и другостепене органе
з) јединствена обрада података о корисницима права из дјечје заштите и исплата средстава по основу признатих права;
к) води одговарајуће евиденције о корисницима права у складу са Законом,
л) обраду података о корисницима права и исплату новчаних давања из средстава из Закона врши Фонд.
љ) унутрашњи надзор рјешења о признатим правима из области дјечје заштите и рјешавање у другом степену;
м) припрема за доношење подзаконских, општих, управних и других појединачних аката, у складу са законом;
н) обавља друге послове у вези са спровођењем и остваривањем права из дјечје заштите.

Организација Фонда заснива се на начелима којима се обезбјеђује:
1) примјена закона, других прописа и општих аката донесених на основу закона;
2) успостављање и спровођење финансијског управљања и контроле;
3) једнаки услови рада и доступност Стручне службе свим корисницима права;
4) рационалност и економичност у раду и пословању и управљање људским ресурсима;
5) пуна запосленост радника и квалитетно, ефикасно и ажурно обављање послова;
6) примјена прописаног начина рада за обављање послова за спровођење Закона о дјечијој заштити на бази јединствене праксе руковођења;
7) вертикални и хоризонтални проток информација на бази координације и аутоматске обраде података;
8) обезбјеђење услова за контролу рада и пословања од стане надлежног органа, и
9) груписање послова у Стручној служби према њиховој сродности, функционалности и локалитету.

У Стручној служби Фонда, поред послова прописаних Статутом Фонда, обављају се и следећи послови:
1) припремају се општа акта неопходна за функционисање и рад Фонда,
2) унутрашњег надзора и контроле над радом првостепених органа у поступку оставривања права из дјечије заштите;
3) врши координација послова који се обављају у центрима за социјални рад и службама социјалне заштите на цијелом подручју Републике Српске,
4) уредно води имовина којом Фонд управља и располаже,
5) покреће инцијатива и дају предлози за регулисање правних односа у погледу имовине Фонда,
6) израђују планови и извјештаји о раду Фонда,
7) обављају послови планирања прихода,
8) води књиговодство Фонда, у складу са законом,
9) води благајна исплате готовог новца за Фонд и Стручну службу и послови ликвидације финансијске документације,
10) врши обрачун и исплата плата запослених радника Фонда,
11) врши израда периодичног обрачуна и завршног рачуна Фонда,
12) врше послове у области финансија и књиговодства, и
13) други послови по налогу директора Фонда;
14) успоставља и одржава корпоративну ИКТ инфраструктуру која повезује центре/службе и омогућава стабилан рад и пуну расположивост у складу са информационим стандардима и
15) успоставља и имплементира интегрисани информациони систем у које се воде евиденције о корисницима права, као и финансијске, књиговодствене и друге евиденције Фонда за којима се укаже потреба и даје подршку за несметан рад истих.

Рад Фонда је јаван. Јавност рада Фонда обезбјеђује се обавјештавањем корисника права, као и јавности о раду Фонда, путем средстава јавног информисања и интернет странице Фонда.