Помоћ за опрему новорођенчетаОво право остварује мајка или друго лице у складу са Законом која има пребивалиште у Републици. Право се остварује за свако новорођено дијете у породици без обзира на материјални статус породице и мјесто рођења дјетета.
Право може остварити и мајка која је страни држављанин под условом:
- да има стални или привремени боравак у Републици;
- да је дијете рођено на територији Републике и
- да у држави чији је држављанин није корисник права по овом основу.
Ово право се остварује у једнократном новчаном износу од 250,00 КМ.
Захтјев за остваривање права уз потребну документацију подноси се у року од годину дана од дана рођења дјетета на Обрасцу ОП-1.
По захтјеву за признавање права одлучује центар за социјални рад / служба на чијем подручју подносилац захтјева има пребивалиште, односно дозволу за боравак странаца.

Образац захтјева за помоћ за опрему новорођенчета

Изјава о члановима заједничког домаћинства – кућна листа