Рефундација НП за вријеме рада са ½ радног времена ради његе дјетета са сметњама у развоју

Право на рефундацију накнаде плате за вријеме рада са половином пуног радног времена ради појачане његе и бриге о
дјетету са сметњама у развоју има корисник права на рефундацију и то:
- Послодавац;
- Предузетник;
- Лице које у виду основног занимања обавља професионалну самосталну дјелатност.

Услови за признавање права на рефундацију по рјешењу су:
- регистрација корисника права или његовог организационог дијела у Пореској управи Републике Српске, као уплатиоца доприноса и лица које користи рад са половином пуног радног времена, као обвезника доприноса (Образац ПД3100 Пријава/Промјена/Одјава уплате доприноса);
- редовна уплата доприноса за дјечју заштиту за родитеља, односно друго лице у складу са Законом, коме је признато право на рад са половином радног времена и за све запослене раднике;
- рјешење Министарства финансија или Пореске управе РС о одгођеном плаћању пореског дуга;
- редовна исплата плате родитељу, односно другом лицу у складу са Законом, који користи право;
- налаз овлашћене здравствене установе о потреби појачане његе и бриге за дијете са сметњама у развоју;
- рјешење корисника права на рефундацију (послодавца) о одобравању рада са половином пуног радног времена запосленог родитеља.

Захтјев за признавање права за рефундацију исплаћене накнаде плате за вријеме рада са половином пуног радног времена ради појачане његе и бриге за дијете са сметњама у развоју са потребном документацијом, корисник права подноси првостепеном органу у току коришћења рада са половином радног времена на обрасцу РПР-1. Захтјев за рефундацију (требовање) за један или више мјесеци подноси се првостепеном органу након исплате плате са потребном документацијом на Обрасцу ТР-РПР-1.

По захтјеву за остваривање права одлучује центар/ служба према сједишту корисника права на рефундацију (послодавца односно његовог организационог дијела, предузетника или лица које у виду основног занимања обавља професионалну дјеланост) и који су регистровани у Пореској управи РС као уплатиоци доприноса, а лице које користи рад са половином пуног радног времена као обвезник доприноса.


Од 01.01.2019. на снази је Закон о измјенама и допунама Закона о дјечјој заштити („Службени гласник Републике Српске“, број: 122/18). У члану 9. истог прописано је да се „послије члана 33. додаје нови члан 33а, којiи гласи:

1. Корисницима права на рефундацију накнаде плате из овог закона рефундира се 80% бруто плате, након извршене исплате накнаде плате.

2. Изузетно од става 1. овог члана корисницима права на рефундацију накнаде плате из области текстила, коже и обуће рефундира се износ плате и 50% плаћених доприноса.“

У члану 10. Закона прописано је да се „члан 58. мијења и гласи:

1. Право на рефундацију накнаде плате за вријеме коришћења породиљског одсуства у 2018.години признаће се по одредбама закона који је важио до ступања на снагу овог закона.

2. Право на рефундацију накнаде плате за вријеме коришћења породиљског одсуства у 2019.години признаће се по одредбама овог закона.

3. Рјешења о оствареним правима на рефундацију накнаде плате за вријеме коришћења дијела породољског одсуства у 2019.години, донесена прије ступања на снагу овог закона, ускладиће се са одредбама овог закона."


На основу наведених законских измјена, припремљен је нови обрасци РПР-1, ТР-РПР-1, РПР-2 и ТР-РПР-2.


Напомињемо да се измјена у погледу висине накнаде за предмете рефундације накнаде плате од 01.01. 2019. годину односи на све кориснике права на рефундацију без обзира да ли се ради о породиљском одсуству или раду са ½ радног времена ради појачане његе дјетета до три године живота, односно раду са ½ радног времена ради појачане његе и бриге о дјетету са сметњама у развоју.

Образац РПР-1

Образац ТР-РПР-1