Рефундација НП за вријеме рада са ½ радног времена ради његе дјетета са сметњама у развоју

Право на рефундацију накнаде плате за вријеме рада са половином пуног радног времена ради појачане његе и бриге о дјетету са сметњама у развоју има корисник права на рефундацију и то:
- Послодавац;
- Предузетник;
- Лице које у виду основног занимања обавља професионалну самосталну дјелатност.

Услови за признавање права на рефундацију по рјешењу су:
- регистрација корисника права или његовог организационог дијела у Пореској управи Републике Српске, као уплатиоца доприноса и лица које користи рад са половином пуног радног времена, као обвезника доприноса;
- редовна уплата доприноса за дјечју заштиту за родитеља, односно друго лице у складу са Законом, коме је признато право на рад са половином радног времена и за све запослене раднике;
- редовна исплата накнаде плате родитељу, односно другом лицу у складу са Законом, који користи право;
- налаз овлашћене здравствене установе о потреби појачане његе и бриге за дијете са сметњама у развоју;
- одобрено право послодавца на рад са половином пуног радног времена запосленом раднику.

Захтјев за признавање права за рефундацију исплаћене накнаде плате за вријеме рада са половином пуног радног времена ради појачане његе и бриге за дијете са сметњама у развоју са потребном документацијом, корисник права подноси првостепеном органу у року од годину дана од дана издавања налаза доктора медицине о потреби појачане његе. Доказ о исплаћеној накнади плате и уплаћеним доприносима, уз попуњени образац за требовање након извршене исплате накнаде плате са потребном документацијом на Обрасцу ТР-РПР-1.

Захтјев за остваривање права подноси се пословници ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту према сједишту корисника права на рефундацију (послодавца односно његовог организационог дијела, предузетника или лица које у виду основног занимања обавља професионалну дјеланост) и који су регистровани у Пореској управи РС као уплатиоци доприноса, а лице које користи рад са половином пуног радног времена као обвезник доприноса.


Образац РПР-1

Образац ТР-РПР-1

Образац РПР-П2

Образац УС-РПР-1

Примјер рјешења послодавца о остваривању права на рад са половином пуног радног времена ради појачане његе и бриге о дјетету са психофизичким сметњама у развоју