Додатак на дјецу

Додатак на дјецу остварује мајка или друго лице у складу са Законом за друго, треће и четврто дијете у породици у зависности од материјалног положаја породице, распореда рођења и узраста дјеце.
Право на додатак на дјецу остварује се до навршених 15 година живота дјетета уколико се налази на редовном школовању.

Независно од материјалног положаја и без обзира на ред рођења дјетета право на додатак на дјецу се остварује за дјецу и то:
- дијете под старатељством, најдуже до 18 година живота;
- дијете које остварује право на додатак за помоћ и његу другог лица по рјешењу надлежног органа, до навршених 18 година, а уколико је на редовном школовању најдуже до 26 године живота;
- дијете чији родитељ односно усвојитељ остварује право на новчану помоћ по рјешењу надлежног органа, до навршених 18 година живота, а уколико је на редовном школовању најдуже до 26 године живота;
- дијете узраста до три године, уколико је дјетету према налазу овлашћеног доктора медицине, узимајући у обзир налаз комисије за процјену потреба и усмјеравање дјеце са сметњама у развоју, потребна појачана њега;
-дијете којем је стручна комисија, у складу са законом којим се уређује област социјалне заштите, утврдила да се ради о дјетету са оштећењем или обољењем: вида, слуха, говорно-гласовне комуникације, са тјелесним оштећењем, односно хроничним обољењем, са интелектуалним оштећењем, са психичким поремећајем, односно обољењем или са другим оштећењем или обољењем које доводи до потешкоћа у психомоторном и сензомоторном развоју.

Висина додатка на дјецу за 2019. годину износи:
· за друго и четврто дијете - 39,60 КМ
· за треће дијете - 79,20 КМ
· за дјецу која право остварују независно од материјалног положаја и без обзира на ред рођења - 101,20 КМ

Материјални услови (мјесечни приходи по члану породице) - цензуси за остваривање права на додатак на дјецу су:
· за породицу са двоје дјеце - 88,00 КМ
· за породицу са троје дјеце - 92,40 КМ
· за породицу са четворо дјеце - 101,20 КМ.

Каталошка вриједност процијењене покретне имовине (аутомобил, радна машина и др.) не прелази износ 5.720,00 КМ.

Право на додатак на дјецу се признаје на период 12 мјесеци уз обавезу подношења новог захтјева са потребном документацијом за продужетак наведеног права, најкасније 30 дана прије истека периода до када је право признато рјешењем првостепеног органа.

Захтјев за остваривање права на додатак на дјецу и наставак или продужетак коришћења права, уз потребну документацију, подноси се на Обрасцу ДД-1.
По захтјеву за признавање права одлучује центар за социјални рад / служба на чијем подручју подносилац захтјева имa пребивалиште, односно дозволу за боравак странаца.


Образац захтјева за додатак на дјецу

Изјава о члановима заједничког домаћинства – кућна листа

Потврда