Рефундација НП за вријеме рада са ½ пуног радног времена ради појачане његе дјетета до 3 г. живота


Право на рефундацију накнаде плате за вријеме рада са половином пуног радног времена ради појачане његе дјетета до три године живота има корисник права на рефундацију и то:

• Послодавац;
• Предузетник;
• Лице које у виду основног занимања обавља професионалну самосталну дјелатност.

Услови за признавање права на рефундацију по рјешењу су:
• регистрација корисника права или његовог организационог дијела у Пореској управи Републике Српске, као уплатиоца доприноса и лица које користи рад са половином пуног радног времена, као обвезника доприноса (Образац ПД3100 Пријава/Промјена/Одјава уплате доприноса);
• редовна уплата доприноса за дјечју заштиту за родитеља, односно друго лице у складу са Законом, коме је признато право на рад са половином пуног радног времена и за све запослене раднике;
• рјешење корисника права на рефундацију (послодавца) о одобравању рада са половином пуног радног времена запосленог родитеља;
• рјешење Министарства финансија или Пореске управе Републике Српске о одгођеном плаћању пореског дуга (уколико корисник права не плаћа доприносе, а има рјешење о одгођеном плаћању пореског дуга);
• редовна исплата плате родитељу, односно другом лицу у складу са Законом, који користи право;
• налаз овлашћеног доктора медицине о потреби појачане његе дјетета до три године;
• рјешење корисника права на рефундацију о одобравању рада са половином радног времена.

Захтјев за признавање права за рефундацију исплаћене накнаде плате за вријеме рада са половином пуног радног времена ради појачане његе дјетета до три године живота, корисник права подноси првостепеном орган у току коришћења рада са половином радног времена на Обрасцу РПР-2.

Захтјев за рефундацију (требовање) за један или више мјесеци по рјешењу о признатом праву, подноси се првостепеном органу након исплате плате са потребном документацијом на Обрасцу ТР-РПР-2.

По захтјеву за остваривање права одлучује центар/ служба према сједишту корисника права на рефундацију (послодавца односно његовог организационог дијела, предузетника или лица које у виду основног занимања обавља професионалну дјеланост) и који су регистровани у Пореској управи РС као уплатиоци доприноса, а лице које користи рад са половином пуног радног времена као обвезник доприноса .

Од 01.01.2019. на снази је Закон о измјенама и допунама Закона о дјечјој заштити („Службени гласник Републике Српске“, број: 122/18). У члану 9. истог прописано је да се „послије члана 33. додаје нови члан 33а, који гласи:

1. Корисницима права на рефундацију накнаде плате из овог закона рефундира се 80% бруто плате, након извршене исплате накнаде плате.

2. Изузетно од става 1. овог члана корисницима права на рефундацију накнаде плате из области текстила, коже и обуће рефундира се износ плате и 50% плаћених доприноса.“

У члану 10. Закона прописано је да се „члан 58. мијења и гласи:

1. Право на рефундацију накнаде плате за вријеме коришћења породиљског одсуства у 2018.години признаће се по одредбама закона који је важио до ступања на снагу овог закона.

2. Право на рефундацију накнаде плате за вријеме коришћења породиљског одсуства у 2019.години признаће се по одредбама овог закона.

3. Рјешења о оствареним правима на рефундацију накнаде плате за вријеме коришћења дијела породољског одсуства у 2019.години, донесена прије ступања на снагу овог закона, ускладиће се са одредбама овог закона."


На основу наведених законских измјена, припремљен је нови обрасци РПР-1, ТР-РПР-1, РПР-2 и ТР-РПР-2.

Напомињемо да се измјена у погледу висине накнаде за предмете рефундације накнаде плате од 01.01. 2019. годину односи на све кориснике права на рефундацију без обзира да ли се ради о породиљском одсуству или раду са ½ радног времена ради појачане његе дјетета до три године живота, односно раду са ½ радног времена ради појачане његе и бриге о дјетету са сметњама у развоју.


Образац РПР-2

Образац ТР-РПР-2