Рефундација накнаде плате за вријеме коришћења породиљског одсустваПраво на рефундацију накнаде плате за вријеме коришћења породиљског одсуства има корисник права на рефундацију и то:
· Послодавац;
· Предузетник;
· Лице које у виду основног занимања обавља самосталну професионалну дјелатност.

Услови за остваривање права на рефундацију су:
· регистрација корисника права на рефундацију или његовог организационог дијела у Пореској управи Републике Српске, као уплатиоца доприноса и лица које користи породиљско одсуство (мајка или друго лице у складу са Законом), као обвезника доприноса;
· редовна уплата доприноса за дјечју заштиту за мајку-лице које користи породиљско одуство и све запослене раднике у посљедњих годину дана прије почињања коришћења породиљског одсуства као и за вријеме његовог коришћења;
· одобрено право послодавца на породиљско одсуство запосленом раднику/ци;
· редовна исплата накнаде плате мајци-лицу које користи породиљско одсуство за вријеме коришћења истог.

Захтјев за признавање наведеног права уз потребну документацију корисник права на рефундацију може поднијети у року од шест мјесеци од дана почињања коришћења породиљског одсуства на Обрасцима НП-1 и НП-2, а корисници права предузетници или лица која у виду основног занимања обављају самосталну професионалну дјелатност на Обрасцима НП-1 и НП-3.

Доказ о исплаћеној накнади плате и уплаћеним доприносима по мјесецима или за више мјесеци подноси се првостепеном органу након извршене исплате накнаде плате, а најкасније у року од шест мјесеци од дана престанка коришћења породиљског одсуства. - Образац ТР-НП-ПО.


Захтјев за остваривање права подноси се пословници ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту према сједишту корисника права на рефундацију (послодавца односно његовог организационог дијела, предузетника или лица које у виду основног занимања обавља професионалну дјеланост) и који су регистровани у Пореској управи РС као уплатиоци доприноса, а лице које користи породиљско одсуство као обвезник доприноса.Обавјештење/инструкција за послодавце

Образац НП-1 (.pdf)

Образац НП-1 (.docx)

Oбразац НП-2 (.pdf)

Oбразац НП-2 (.docx)

Образац НП-3 (.pdf)

Образац НП-3 (.docx)

Образац рјешења о породиљском одсуству

Образац требовања послодавца ТР-НП-ПО (.pdf)

Образац требовања послодавца ТР-НП-ПО (.docx)

Образац за усклађивање накнаде плате (.docx)