Рефундација НП за вријеме рада са ½ пуног радног времена ради појачане његе дјетета до 3 г. живота


Право на рефундацију накнаде плате за вријеме рада са половином пуног радног времена ради појачане његе дјетета до три године живота има корисник права на рефундацију и то:

• Послодавац;
• Предузетник;
• Лице које у виду основног занимања обавља професионалну самосталну дјелатност.

Услови за признавање права на рефундацију по рјешењу су:
• регистрација корисника права или његовог организационог дијела у Пореској управи Републике Српске, као уплатиоца доприноса и лица које користи рад са половином пуног радног времена, као обвезника доприноса;
• редовна уплата доприноса за дјечју заштиту за родитеља, односно друго лице у складу са Законом, коме је признато право на рад са половином пуног радног времена и за све запослене раднике;
• одобрено право послодавца на рад са половином пуног радног времена запосленом раднику;
• редовна исплата накнаде плате родитељу, односно другом лицу у складу са Законом, који користи право;
• налаз овлашћеног доктора медицине о потреби појачане његе дјетета до три године;

Захтјев за признавање права за рефундацију исплаћене накнаде плате за вријеме рада са половином пуног радног времена ради појачане његе дјетета до три године живота, корисник права подноси првостепеном орган у току коришћења рада са половином радног времена на Обрасцу РПР-2.

Доказ о исплаћеној накнади плате и уплаћеним доприносима, уз попуњени образац за требовање након извршене исплате накнаде плате са потребном документацијом на Обрасцу ТР-РПР-2.

Захтјев за остваривање права подноси се пословници ЈУ Јавног фонд за дјечију заштиту према сједишту корисника права на рефундацију (послодавца односно његовог организационог дијела, предузетника или лица које у виду основног занимања обавља професионалну дјеланост) и који су регистровани у Пореској управи РС као уплатиоци доприноса, а лице које користи рад са половином пуног радног времена као обвезник доприноса .


Образац РПР-2

Образац ТР-РПР-2

Образац РПР-П1

Образац УС-РПР-2

Примјер рјешења послодавца о остваривању права на рад са половином пуног радног времена ради појачане његе дјетета до три године живота