Остваривање и примјена права из Закона о дјечијој заштити

Права из система дјечје заштите остварују се у складу са Законом о дјечјој заштити који је објављен у Службеном гласнику
Републике Српске, број 114/17 од 22.12.2017. године и ступа на снагу 01.01.2018. године, као и Законом о измјенама и допунама Закона о дјечјој заштити, који је објављен у Службеном гласнику Републике Српске, број 122/18 од 29.12.2018. године и ступа на снагу 01.01.2019. године.

Права из дјечје заштите према члану 10. Закону о дјечјој заштити (у даљем тексту: Закон) су:
1. Помоћ за опрему новорођенчета (члан 11. и 12.)
2. Матерински додатак (члан 13., 14., 15. и 16.)
3. Додатак на дјецу (члан 17., 18.,19., 20.,21.,22.,23.,24. и 25.)
4. Рефундација накнаде плате за вријеме коришћења породиљског одсуства (члан 26., 27., 28. и 29.)
5. Рефундација накнаде плате за вријеме рада са половином пуног радног времена ради појачане његе дјетета до три године живота (члан 30. и 31.)
6. Рефундација накнаде плате за вријеме рада са половином пуног радног времена ради појачане његе и старања о дјетету са сметњама у развоју (члан 32. и 33.)
7. Задовољавање развојних потреба дјеце (члан 34. и 35.)
8. Пронаталитетна накнада за трећерођено и четврторођено дијете (члан 36.)

По захтјеву за остваривање права из тач. 1.,2.,3.,7. и 8. одлучује центар за социјални рад/служба на чијем подручју подносилац захтјева има пребивалиште, односно дозволу за боравак странаца.

По захтјеву за остваривање права из тач. 4.,5. и 6. одлучује центар/служба према сједишту корисника права на рефундацију (послодавца односно његовог организационог дијела, предузетника или лица које у виду основног занимања обавља самосталну професионалну дјелатност) и који су регистровани у Пореској управи РС као уплатиоци доприноса, а лице које користи породиљско одсуство (породиља или друго лице у складу са Законом) регистровано као обвезник доприноса (Образац ПД3100 Пријава/Промјена /Одјава уплате доприноса).