Пројекат ''Социјализација дјеце РC''


Услуге, као облик реализације права и подстицајно развојни елементи система дјечје заштите су присутни кроз члан 34. Закона о дјечјој заштити Републике Српске (,,Службени гласник Републике Српске'' број 114/17, 122/18 , 107/19 и 119/21).
Напријед наведени облик реализације права непосредним пружањем услуга дјеци кроз одговарајуће пројекте, како је прецизирано у члану 34. остварује
се кроз пројекат ,,Социјализација дјеце Републике Српске'' који је имао континуирано трајање од 2002.године до 2020. године. У 2020. години Пројекат није реализован због пандемије вируса корона, a 2021. и 2022. године је реализован уз актуелне епидемиолошке мјере.
Сходно наведеном, пројекат ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту ,,Социјализација дјеце Републике Српске'' представља услугу-облик реализације права из члана
34. Закона учешћем у Пројекту дјеце-циљних категорија које остварују ово право.
Пројекат се реализује 20 година, од 2002. до 2022. (изузев 2020. године) на морској обали у десетодневним и осмодневним смјенама, од маја до септембра, а у досадашњој реализацији обухваћено је 36 020 лица.


У периоду од 2003. до 2015.године Пројекат је реализован на херцегновској ривијери у Омладинском хостелу -хотелу ''Кумбор'' у Кумбору. Од 2016.године пројектне активности су премјештене у Омладински хостел ''Ужице'' у Бечићима, будванска обала.

Циљне категорије су дјеца узраста од 6 до 15 година чији се развој одвија у неповољнима породичним, материјалним, социјалним условима и/или је осујећен развојним и здравственим проблемима. Дјеца са сметњама у развоју и са хроничним обољењима у узрасној доби од 6 до 18 година, а изузетно старија лица са инвалидитетом, у последњој смјени Пројекта. Сходно наведеном, планира се обухват следећих циљних категорија:

I.
Дјеца са сметњама у развоју у узрасној доби од 6 до 18 година (изузетно лица изнад 18 година у посљедњим смјенама
Пројекта)
1. Дјеца и лица код којих је извршено разврставање у смислу Правилника о процјени потреба и усмјеравању дјеце и
омладине са сметњама у развоју;
2. Дјеца са хроничним обољењима (на честим и дужим хоспитализацијама
и учесталим хроницитетом);
II.
Дјеца без сметњи у психо-физичком развоју у узрасној доби од 6 до 15 година
3. Посебно талентована дјеца (побједници на општинским, републичким такмичењима и посебно истакнути
спортисти,музичари,глумци...);
4. Дјеца без родитељског старања;
5. Дјеца из структурално и функционално промијењених (поремећених) породица;
6. Дјеца жртве насиља и жртве трговине дјецом, према Закону о социјалној заштити Републике Српске (''Службени
гласник'' број: 37/12), а на основу писаног документа центра за социјални рад/службе социјалне и
дјечије заштите;
7. Дјеца из породица, који су корисници сталне новчане помоћи према Закону о социјалној заштити и дјеца корисници права на
додатак на дјецу;
8. Дјеца цивилних жртава рата и логораша;
9. Дјеца чији је један од родитеља (или оба) инвалид - без обзира на узроке настајања инвалидитета (ратни војни инвалиди ВРС, цивилни инвалиди, инвалиди рада и сл.)-предност имају инвалиди тежих категорија, и дјеца чији су родитељи/старатељи хронични болесници (психички болесници, обољели од
канцера..), чије здравствено стање знатно утиче на квалитет породичног живота и задовољавање развојних потреба дјеце;
10. Дјеца из породица демобилисаних бораца ВРС, које се налазе у стању социјалне потребе;
11. Дјеца из вишечланих породица, лошијег материјалног статуса;
12. Дјеца ромске популације;
13. Дјеца, браћа и сестре (сиблинзи) дјеце са сметњама у физичком и психичком
развоју;
14. Дјеца предшколског узраста (вулнерабилне категорије) и
15. Дјеца са акутним развојним проблемима и проблемима адаптације на нове породичне, социјалне околности, а на основу препорука стручног тима школе, односно мултисекторских тимова, а уз сагласност мјесно надлежног центра за социјални рад.

Циљеви Пројекта

С обзиром да је циљ Пројекта да се оствари позитиван утицај на развој дјеце, циљеви Пројекта су повезани са њиховим развојним потребама.
Полазећи од наведеног, циљеви Пројекта у 2023. настављају континуитет претходних година и они су:
- Стварање бар дјелимично приближних услова за задовољавање развојних
потреба дјеце Републике Српске;
- Међурегионално дружење, социјализација и интеграција дјеце осјетљивијих
категорија у вршњачку групу;
- Подстицање укупног развоја дјеце у Пројекту кроз осамостаљивање, афирмацију, подизање нивоа социјалних компетенција, развијање осјећаја емпатије,
толеранције на међусобне специфичности и индивидуалне разлике...;
- Пружање психо–социјалне подршке и помоћи дјеци са израженим психолошким, емоционалним, сепарационим проблемима и рехабилитација у морској води и поред мора (средоземна клима) дјеце са сметњама у развоју (церебралне парализе, менталне ретардације...), дјеце са хроничним здравственим проблемима (бронхитиси, астме..);
- Подизање нивоа родитељских компетенција код родитеља-пратиоца дјеце са сметњама у развоју кроз партнерски однос и едукацију.

Пројекат се реализује у сарадњи са широким спектром институција, организација, универзитета, удружења и појединаца. Значајна сарадња очекује се са центрима за социјални рад и службама социјалне заштите који ће анимирати породице дјеце корисника права из социјалне заштите и породица са којима се спроводи стручни рад сходно Закону о социјалној заштити Републике Српске (,,Службени гласник'' број: 37/12) и достављати релевантну документацију за њих.

Поступак остваривања права

Сходно Закону о дјечјој заштити Републике Српске (,,Службени гласник Републике Српске'' број 114/17, 122/18, 107/19 и 119/21) и сагласностиМинистарства здравља и социјалне заштите Републике Српске, Стручна служба Фонда расписује Јавни конкурс за избор дјеце учесника Пројекта, а на основу појединачних захтјева родитеља-старатеља и пратећег стручног особља. Јавни конкурс ће бити објављен у дневном гласилу ,,Глас Српске'' и на web страници Фонда на којој буду доступни и конкурсни обрасци.
У 2020. години, а према одредбама Закона о измјенама и допунама Закона о дјечјој заштити ЈУ Јавни фонд за дјечију
заштиту („Службени гласник Републике Српске“, број: 107/19) спроведене су измјене у организационој структури Фонда. Поменутим измјенама закона остваривање права из области дјечје заштите пренесено је у надлежност Фонда, односно његових организационих јединица.
У складу са напријед наведеним, поступак се покреће подношењем захтјева на сљедећи начин:
- родитељи/старатељи подносиће захтјеве (са пратећом документацијом) у име малољетне дјеце - потенцијалних корисника права, тј. учесника у Пројекту према категорији наведеној у Јавном конкурсу у пословницу, мјесно надлежну према њиховом мјесту пребивалишта;
- уколико мјесто пребивалишта старатеља и дјетета није исто, захтјев се подноси мјесно надлежној пословници Фонда према мјесту пребивалишта дјетета.
Филијале Фонда ће доносити рјешења о остваривању права по поднесеним захтјевима и спроведеном поступку.

Процјена обухвата према циљним категоријама


Пропорције учешћа дјеце на нивоу општина се одређују према: процентуалном учешћу сваке општине/града у укупном броју дјеце корисника права на додатак на дјецу (вулнерабилне категорије) на нивоу Српске, бројем поднесених захтјева за остваривање права из члана 34. Закона, тј. за учешће у Пројекту и ранијег учешћа у Пројекту у односу на одобрени број мјеста.
Приликом формирања смјена, Стручни тим Фонда за реализацију Пројекта води рачуна о принципима интеграције дјеце различитих категорија и узраста на локалном и међурегионалном нивоу.


*Уколико користите Google Chrome, документе преузимате десним кликом на линк и одабиром опције "сачувај везу као..." или "save target as...", а затим да потврдите да желите задржати фајл. Због учесталих проблема са преузимањем докумената у Google Chrome прегледачу, препоручујемо да за преузимање документације користите Mozilla Firefox или Microsoft Edge прегледаче.

Јавни конкурс за дјецу циљних категорија

ПРИЈАВА за учешће дјеце циљних категорија


Јавни конкурс за васпитаче

Пријавни образац за васпитаче


Јавни конкурс за стручно особље

Пријавни образац за стручно особље